ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Deze overeenkomst tot seizoenshuur dient exclusief
voor de huur van Gîtes de France verblijfplaatsen, erkend door
de territoriaal bevoegde departementale of interdepartementale
afdeling, namens de Fédération Nationale des Gîtes de France.
De Fédération Nationale des Gîtes de France kan in geen enkel
geval aansprakelijk worden gesteld als deze overeenkomsten
door derden of voor niet-toeristische doeleinden worden
gebruikt.


Artikel 2 : duur van het verblijf: De huurder die de
onderhavige overeenkomst voor bepaalde tijd ondertekent, kan
in geen enkel geval enig recht inroepen om het verblijf te
verlengen na afloop ervan.


Artikel 3 : afsluiting van de overeenkomst: De reservering is
geldig vanaf het ogenblik dat de huurder de eigenaar een
aanbetaling heeft gedaan van 25% van het totale bedrag van de
prijs van de huur en een ondertekend exemplaar van de
overeenkomst heeft bezorgd vóór de aangegeven datum op
ommezijde. Het tweede exemplaar van de overeenkomst moet
door de huurder worden bewaard.
De hierbij tussen de partijen overeengekomen huur kan in geen
enkel geval ook maar gedeeltelijk enige derde natuurlijke person
dan wel rechtspersoon baten, tenzij schriftelijke toestemming
van de eigenaar.
Enige schending van deze laatste alinea kan onmiddellijke
ontbinding van de huur ten lasten van de huurder met zich
meebrengen, waarbij de opbrengst van de huur definitief door de
huurder wordt behouden.


Artikel 4 – geen herroepingsrecht: Voor reserveringen per post,
reserveringen via internet of telefonische reserveringen kan de
huurder geen gebruik maken van de herroepingstermijn en dit in
overeenstemming met artikel L121-21-8 van het wetboek van
consumentenrecht, met name met betrekking tot de
accommodatiedienstverrichtingen die worden verleend op een
bepaalde datum of met een bepaalde periodiciteit.


Artikel 5 – annulering door de huurder: Elke annulering moet
bij aangetekend schrijven aan de eigenaar worden gemeld.
a) annulering vóór aankomst in de verblijfplaats:
de eigenaar behoudt de aanbetaling. Laatstgenoemde kan
bovendien het resterende bedrag van het verblijf vorderen, als
het verblijf minder dan 30 dagen vóór de voorziene begindatum
wordt geannuleerd.
Als de huurder binnen de 24 uur na de contractueel bepaalde
begindatum niets van zich laat horen, wordt de onderhavige
overeenkomst nietig en kan de eigenaar beschikken over zijn
verblijfplaats. De eigenaar behoudt bovendien de aanbetaling en
kan de betaling van het resterende bedrag van de huur vorderen.
b) als het verblijf voortijdig wordt beëindigd, behoudt de
eigenaar de prijs van de huur. In dat geval wordt er geen enkele
terugbetaling uitgevoerd.


Artikel 6 – annulering door de eigenaar: De eigenaar betaalt
alle gestorte bedragen terug aan de huurder, samen met een
schadevergoeding die minstens gelijk is aan de chadevergoeding
die de huurder had moeten betalen als laatstgenoemde op deze
datum had geannuleerd.


Artikel 7 – aankomst: De huurder moet zich op de in de
onderhavige overeenkomst aangegeven datum en uur aanmelden.
In het geval van laattijdige of uitgestelde aankomst, moet de
huurder de eigenaar hiervan op de hoogte brengen.


Artikel 8 – betaling van het resterende bedrag: Het resterende
bedrag van de huur wordt betaald bij aankomst in de
verblijfplaats.


Artikel 9 – plaatsbeschrijving: Bij aankomst in en bij vertrek uit
de verblijfplaats wordt er een gemeenschappelijke inventaris
opgesteld en ondertekend door de huurder en de eigenaar of de
vertegenwoordiger van laatstgenoemde. Deze inventaris is de
enige referentie in het geval van geschil met betrekking tot de
plaatsbeschrijving. De staat van netheid van de verblijfplaats bij
aankomst van dehuurder moet worden aangegeven in de
plaatsbeschrijving. De schoonmaak van de verblijfplaats is voor
rekening van de huurder tijdens de huurperiode en vóór vertrek.
Het bedrag van de eventuele huishoudkosten wordt bepaald op
basis van de berekening in het beschrijvingsformulier.

 

Artikel 10 – waarborg of borgsom: Bij aankomst van de
huurder vraagt de eigenaar een waarborgsom waarvan het bedrag
is aangegeven op ommezijde van de onderhavige overeenkomst.
Na vaststelling op tegenspraak van de plaatsbeschrijving bij het
vertrek, wordt deze waarborgsom terugbetaald, na aftrek van de
nodige kosten voor herstel in de oorspronkelijke staat indien er
schade wordt vastgesteld.
In het geval van voortijdig vertrek (vóór het in de onderhavige
overeenkomst vermelde uur) waardoor er geen laatsbeschrijving
kan worden opgesteld op de dag van vertrek van de huurder zelf,
wordt de waarborgsom door de eigenaar binnen een termijn van
hoogstens één week opgestuurd.


Artikel 11 – gebruik van de verblijfplaats: De huurder moet de
rust van de verblijfplaats eerbiedingen en ervan gebruik maken
in overeenstemming met het bestemde gebruik ervan.


Artikel 12 – capaciteit: De onderhavige overeenkomst wordt
opgesteld voor een exact aantal personen. Als het aantal
huurders de onthaalcapaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de
extra personen weigeren. In dat geval wordt geacht dat enige
wijziging of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de
klant is.


Artikel 13 – huisdieren: De onderhavige overeenkomst geeft
aan of er al dan niet huisdieren zijn toegestaan in de
verblijfplaats. In het geval van niet-naleving van deze bepaling,
kan de eigenaar het verblijf weigeren; in dat geval wordt er geen
enkele terugbetaling uitgevoerd. Bij de reservering moet de klant
het aantal huisdieren aangeven dat hij meeneemt. In voorkomend
geval worden in het beschrijvingsformulier de te voorziene
tarieftoeslagen aangegeven (tarief huisdier, toeslag waarborg,
toeslag schoonmaak, enz.). De eigenaar kan specifieke
verblijfsvoorwaarden voor huisdieren aangeven in een in het
logies opgehangen intern reglement.


Artikel 14 – verzekeringen: De huurder is aansprakelijk voor
alle schade die hij veroorzaakt. Hij moet verzekerd zijn uit
hoofde van een vakantieverzekeringsovereenkomst voor deze
verschillende risico’s.


Artikel 15 – betaling van de lasten: Aan het einde van het
verblijf moet de huurder met de eigenaar de lasten afrekenen die
niet in de prijs waren begrepen.
Het bedrag wordt bepaald op basis van de berekening zoals
aangegeven in de onderhavige overeenkomst en de eigenaar
geeft het overeenkomstige betaalbewijs af.


Artikel 16 – geschillen: Alle klachten met betrekking tot de
plaatsbeschrijving en de beschrijving van de verblijfplaats
moeten binnen de 3 dagen vanaf aankomst op bestemming
worden ingediend bij de departementale of interdepartementale
afdeling van Gîtes de France.
Alle overige klachten moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk
worden gericht tot de reserveringsdienst.

FÉDÉRATION NATIONALE DES GÎTES DE FRANCE –
40, AVENUE DE FLANDRE – 75019 PARIJS

20/01/2018